Film promujący nasze Przedszkole

Dzień otwarty

Dzieci przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 zapraszamy 22.06.2017r o godzinie 17:00

 

Konkurs Plastyczny

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Bajeczki z naszej półeczki" odbędzie się na festynie rodzinnym 20.06.2017r.

KONTAKT

Kochanowskiego 1D
37-100 Łańcut
tel: (017)225 41 74
e-mail: przedszkole3lancut@gmail.com
   

GALERIA

obrazek galeria rok szkolny 2012/2013

galeria z uroczystości oraz codziennych zajęć odbywających się w naszym przedszkolu

przejdz do galerii

Informacje o naszej placówce

Nasze przedszkole zlokalizowane jest w dzielnicy Łańcut-Podzwierzyniec. Jest to budynek wolnostoją…cy z dużymi przestronnymi salami dydaktycznymi. Przedszkole otoczone jest bogato zazielenionym ogrodem . Wschodnia część‡ ogrodu wyposażona jest w sprzę™t ogrodowy, który sukcesywnie wymieniany jest na nowy

zdjęcie plac zabaw

plac zabaw zlokalizowany na terenie naszego Przedszkola

zdjęcie ogród

zielony ogród otaczający budynek

zdjęcie budynek

Główny budynek Przedszkola

Jesteśmy placówką…, która zapewnia dziecku ciepłą rodzinną atmosferę, która pomoże przezwyciężyć‡ tęsknotę™ za domem. Częste spacery, zabawy na śœwieżym powietrzu, ć‡wiczenia ogólnorozwojowe pozwalają… dzieciom na prawidł‚owy rozwój fizyczny. Ciekawe zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych form i metod rozwijają… sferę™ intelektualną naszych dzieci.

zdjęcie sala

sala dydaktyczna

zdjęcie korytarz

główny korytarz z szatnią

zdjęcie sala

sala dydaktyczna

Promujemy uzdolnienia i zainteresowania naszych wychowanków poprzez udział‚ w konkursach międzyprzedszkolnych, ogólnopolskich, regionalnych (patrz osią…gnięcia).

Przedszkole liczy 5 oddziałów.
Czynne jest w godzinach 6:00-17:00

Plan dnia w naszym Przedszkolu

 • 6:00-8:30
  • -schodzenie się™ dzieci, indywidualne rozmowy nauczycieli z dzieć‡mi
  • -indywidualne zaję™cia korekcyjno-wyrównawcze z poszczególnymi dziećmi
  • -swobodna zabawa w ką…cikach zainteresowań
 • 8:30-9:00
  • -ś›niadanie
  • -zaję™cia zintegrowane
  • -zajęcia dodatkowe wg zainteresowań„ dziecka wg propozycji rodziców np ję™zyk angielski
 • 10:30- 10:45
  • -II ś›niadanie
 • 10:45- 11:30
  • -dowolne zabawy dzieci wg zainteresowań„
  • -spacer w okolicy przedszkola
  • -zabawy na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym
  • -wycieczki piesze w pobliżu przedszkola
 • 11:30-12:00
  • -obiad
 • 12:00- 13:30
  • -zajęcia zintegrowane
  • -indywidualna praca korekcyjno-wyrównawcza
  • -indywidualne zaję™cia rozwijają…ce zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  • -swobodna zabawa w ką…cikach zainteresowań„
 • 14:00
  • -podwieczorek
 • 14:00-17:00
  • -dowolne zabawy dzieci w salach dydaktycznych lub na podwórku, przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci do domu.

Dzieci odbierane są… tylko przez rodziców lub osoby upoważnione pisemnie

Program wychowawczy

 

Program wychowawczy

Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łańcucie

„Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa. Nie bój się miłości. Nigdy.”

                                                                              /Fragm. „Prośba dziecka” Janusz Korczak /

 

Spis treści

Wstęp

I. Główne prawa dziecka uznawane w przedszkolu.

II. Zadania przedszkola w zakresie wychowania.

III. Zadania wychowawcze nauczycieli.

IV. Zadania wychowawcze rodziców.

V. Kodeks Przedszkolaka – zasady obowiązujące w „małej społeczności” grupy, przedszkola.

VI. System motywujący do grzecznego zachowania.

VII. Wskazówki dla nauczycieli i rodziców do realizacji programu wychowawczego przedszkola  -  kilka praktycznych rad.

VIII. Forma upowszechnienia programu wychowawczego w przedszkolu.

IX. Ewaluacja programu

Zakończenie

 

Wstęp

Proces wychowania dziecka  przebiega   na  różnych  płaszczyznach  i jest skutkiem wielu oddziaływań wychowawczych. Rodzice i nauczyciele doskonale wiedzą, że  o wiele łatwiej jest kształcić  i wychowywać  dzieci, gdy  istnieje współdziałanie  różnych  środowisk, w  których dziecko się wychowuje. Dlatego tak ważnym jest przestrzeganie postanowień najważniejszych dokumentów gwarantujących dzieciom realizację ich praw, a przede wszystkim prawo do wychowania w warunkach gwarantujących ukształtowanie prawidłowej postawy dobrego obywatela, członka rodziny, przedszkolaka, ucznia, kolegi.

Program wychowawczy przedszkola opiera się na głównych założeniach Konwencji o Prawach Dziecka.

Uznajemy, że:

-       dziecko jest samodzielnym podmiotem – ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną    i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,

-       dziecko wymaga poszanowania jego tożsamości, prywatności i godności osobistej,

-       rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowawczym dziecka,

-       państwo wspiera rodzinę w wychowaniu dziecka, a przedszkole jest instytucja wspomagającą państwo w wykonaniu tego zadania.

Uznajemy, że:

- rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka,

- przedszkole pełni w swym oddziaływaniu wychowawczym funkcję wspomagającą rodziców.

 

I.  Główne prawa dziecka uznawane    w przedszkolu.

Tworząc program wychowawczy przedszkola kierowaliśmy się poniższymi zasadami:

Zasada  dobra dziecka, zgodnie z którą wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka.

Zasada  równości, zgodnie z którą wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, niezależnie od stanu psychicznego, fizycznego, materialnego są  traktowane  tak samo.

Zasada ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, zgodnie z którą zadaniem przedszkola jest działanie mające na celu uświadamianie rodzicom ich roli w wychowaniu dziecka i pozyskanie rodziców do współpracy.

Spośród wielu praw gwarantowanych w niniejszym programie wychowawczym uznajemy,    że dziecko przede wszystkim  ma :

·      prawo do życia i rozwoju,

·      prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,

·      prawo do wyrażania własnych poglądów,

·      prawo do wolności od przemocy fizycznej, psychicznej, nadużyć seksualnych                   i wszelkiego okrucieństwa,

·      prawo do wypoczynku i czasu wolnego,

·      prawo do godności i nietykalności osobistej .

Świadomość istnienia  praw dziecka  jest ważna, ale ważniejsze jest respektowanie tych praw przez wszystkich pracowników przedszkola, a także przez rodziców. Kierując się zasadą ujednolicenia oddziaływań wychowawczych opracowaliśmy  zadania, jakie ma w tym zakresie przedszkole  współdziałając z rodzicami.

 

II. Zadania przedszkola w zakresie wychowania.

1.     Zbadać oczekiwania rodziców  w zakresie metod wychowawczych.

2.     Poznać  i stosować metody skutecznego oddziaływania wychowawczego.

3.     Systematycznie przeprowadzać zajęcia profilaktyczno-edukacyjne uczące dzieci jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz chroniące je  przed niebezpieczeństwem.

4.     Współdziałać z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia opieką i  terapią  dzieci dotkniętych przemocą.

5.     Współdziałać z rodzicami wykorzystując skuteczne środki komunikacji interpersonalnej  dla wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych.

6.     Wspierać działania wychowawcze rodziców.

7.     Organizować dostosowane do możliwości dzieci sytuacje edukacyjne wyrabiające umiejętności społeczne dzieci w zakresie porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

8.     Stosować system wzmacniania   pozytywnych zachowań dzieci.

9.     Uczyć tolerancji i akceptacji „inności”.

 

III. Zadania wychowawcze nauczycieli.

1.     Systematycznie poszerzać zakres swoich kompetencji wychowawczych, zwłaszcza umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej.

2.     Poznać środowisko wychowawcze dziecka.

3.     Poznać oczekiwania rodziców  wobec przedszkola.

4.     Tworzyć bezpieczną dla dziecka atmosferę warunkująca  zdrowie fizyczne i psychiczne.

5.     Kształtować postawy wychowanków zgodnie z normami określonymi w programie wychowawczym przedszkola.

6.     Stosować metody wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci oraz eliminować zachowania niepożądane zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu zasadami.

7.     Ściśle współdziałać z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

8.     Przekazywać rodzicom informacje o stanie rozwoju dziecka według zaleceń określonych w warunkach realizacji podstawy programowej.

9.     Wzajemnie  wspierać swoje działania w ramach pracy zespołowej nauczycieli.

 

IV. Zadania wychowawcze rodziców.

1.    Współdziałać z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i        utrwalania efektów pracy wychowawczej nauczycieli.

2.    Angażować się w proponowane przez przedszkole działania w celu usprawniania swoich kompetencji wychowawczych. 

3.    Wspomagać dziecko w rozwoju według wskazówek udzielanych przez nauczycieli lub         specjalistów.

4.    Przekazywać nauczycielom oraz dyrektorowi wnioski z obserwacji pracy przedszkola.

 

V. Kodeks Przedszkolaka – zasady obowiązujące w „małej społeczności” grupy, przedszkola.

 

1. Zasady zachowania się podczas posiłków                                                                           

 • Jemy w ciszy tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia.
 • Jemy powoli - szybkie zjadanie –połykanie jedzenia jest nie zdrowe i nieeleganckie  
 • Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów.
 • Wycieramy usta serwetką i odkładamy ją na brzeg talerza.
 • Odchodząc od stołu cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, stawiamy je z powrotem w to samo miejsce i mówimy „dziękuję”.

 

2. Zasady zachowania się w łazience

Mycie rąk

 • Podwijamy rękawy, aby się nie zamoczyły.
 • Moczymy ręce, aby rozpuściło się trochę mydło, które usuwa brud.
 • Pocieramy namydlone ręce, by wytworzyć pianę tak, aby każdy palec był umyty.
 • Płuczemy ręce wodą, aby całkowicie zmyć mydło.
 • Otrząsamy ręce z wody nad zlewem, aby nie zamoczyć podłogi.
 • Wycieramy bardzo dokładnie dłonie.
 • Na właściwym wieszaku zawieszamy ręcznik lub ręcznik jednorazowy wyrzucamy do pojemnika.
 • Odwijamy rękawy.
 • Myjemy ręce:
 •  zawsze przed posiłkami i po ich spożyciu,
 •  zawsze po korzystaniu z toalety,
 •  zawsze po powrocie z placu zabaw, spaceru, wycieczki,
 •  w innych sytuacjach, kiedy są brudne (malowanie, lepienie, itd.)

 

Mycie zębów

 • Do kubka wlewamy wodę.
 • Dwu-trzykrotnie płuczemy usta.
 • Wyciskamy pastę na szczoteczkę.
 • Myjemy zęby okrężnymi ruchami przypominającymi rysowanie małych kółek.
 • Płuczemy jamę ustną kilkakrotnie wodą.
 • Płuczemy dokładnie szczoteczkę i kubek.
 • Wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem.
 • Kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.

 

Higiena potrzeb fizjologicznych

 • Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo.
 • Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.

 

3. Zasady zachowania się w szatni

 • Starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy  na półce.
 • Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie- jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).
 • Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.
 • Przy rozbieraniu się – pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).
 • Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę.

 

4. Zasady zachowania się w sali zabaw

 • Używamy słów: proszę, przepraszam, dziękuję.
 • Bieganie w sali jest zabronione.
 • Dzielimy się zabawkami.
 • Staramy się mówić umiarkowanym głosem.
 • Sprzątamy po sobie zabawki, po skończonej zabawie odkładamy je na miejsce.
 • Staramy się nie mówić głośno gdy:
 •  inni cicho pracują,
 • inni się bawią,
 •  czytamy i słuchamy,
 •  gdy inni odpoczywają.

 

Kodeks przedszkolaka

 • Wspólnie i zgodnie bawię  się z dziećmi .
 • Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.
 • Szanuję cudzą własność.
 • Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
 • Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej  zabawie odłożę je na miejsce.
 • Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.
 • Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.
 • Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z zasadami   obowiązującymi w przedszkolu .
 • Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego co będzie mi potrzebne w szkole.

 

VI. System motywujący do grzecznego zachowania.

1) pochwała indywidualna,

2) pochwała przed całą grupą,

3) pochwała przed rodzicami,

4)  nagroda poprzez sprawienie dziecku przyjemności zabawę przez niego wybraną,

5) znaczek „uśmiechniętego serduszka” na tablicy grupowego systemu motywacji do nabywania zachowań pożądanych, znaczek „Uśmiechniętej buzi” wręczany do domu po zakończonym dla dziecka dniu w przedszkolu,

6) „medal dobrej zabawy” zawieszany na szyję.

 

 Stosowane w przedszkolu konsekwencje za niepożądane zachowanie

 • kara naturalna – zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie (przeproszenie, naprawienie),
 • odmówienie dziecku nagrody,
 • czasowe odbieranie przyznanego przywileju,

·      „krzesełko do myślenia” chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania. 

 

VII. Wskazówki dla nauczycieli i rodziców do realizacji programu wychowawczego przedszkola  -  kilka praktycznych rad.

ü  Bądźcie  konsekwentni, róbcie to, co mówicie  i mówcie o tym, co robicie.

ü  Bądźcie świadomi, czego uczycie.

ü  Bądźcie żywym przykładem właściwego działania.

ü  Bądźcie dobrymi obserwatorami dzieci.

ü  Dobrze poznajcie siebie i swoje możliwości. 

ü  Połóżcie nacisk na pogłębianie swoich wiadomości i umiejętności. 

ü  Twórzcie atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku. 

ü  Nie oczekujcie, że natychmiast wystąpi u dziecka pożądana umiejętność, zmiany wymagają czasu,

ü  Bądźcie cierpliwi – pamiętajcie, że pośpiech szkodzi.

 

 

VIII. Formy upowszechniania programu wychowawczego przedszkola.

1.   Przedstawienie programu rodzicom na pierwszym zebraniu grupowym.

2.   Zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola w zakładce „dla rodziców”.

3.   Udostępnienie wydruku programu (na prośbę rodzica).

4.   Wywieszenie tablic z zasadami zachowań w salach zabaw.

 

IX. Ewaluacja programu

Program zostanie poddany ewaluacji w cyklu rocznym. Sposoby ewaluacji:

1) ankieta dla rodziców(wybiórczo)

2) arkusz obserwacji pracy nauczyciela,

3) arkusz obserwacji zachowań dzieci

4) analiza dokumentów przebiegu nauczania (dziennik, plany pracy nauczycieli, sprawozdania z realizacji pracy dydaktyczno- wychowawczej ).

Wnioski z realizacji programu określi dyrektor w raporcie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego, w terminie do końca danego roku szkolnego. Wyniki i wnioski z realizacji programu zostaną uwzględnione w planowaniu działań wychowawczych w następnym roku szkolnym.

Zakończenie

 

Prośba dziecka - Janusz Korczak

1.Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.

2.Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.

3.Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.

4.Nie rób ze mnie większego dziecka niż jestem. To sprawia, że przejmuję postawę głupio dorosłą.

5.Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.

6.Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.

7.Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.

8.Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga.

9.Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.

10.Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.

11.Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.

12.Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.

13.Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.

14.Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.

15.Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.

16.Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.

17.Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.

18.Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.

19.Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.

20.Nie bój się miłości. Nigdy.

 

Dzieci odbierane są… tylko przez rodziców lub osoby upoważnione pisemnie

Żywienie w naszym Przedszkolu

W naszej przedszkolnej kuchni przygotowujemy domowe posiłki. Podajemy dzieciom pokarmy zawierające najwyższe wartości odżywcze. Menu jest oparte na zbożach pełnoziarnistych, sezonowych warzywach i owocach, roślinach strączkowych, nasionach, pestkach i olejach tłoczonych na zimno. Nie używa się tu rafinowanych produktów. Żadnych kostek rosołowych, glutaminianów sodu .Stopniowo staramy się ograniczać ilość soli i cukru dodawaną do potraw. Panie kucharki same robią domowe pierogi, racuchy, naleśniki, wykonujemy świeże surówki z warzyw i sałatki owocowe. Każdego dnia dzieci jedzą trzy smaczne posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek. Stanowią one ž dziennego zapotrzebowania dziecka w wieku przedszkolnym na białko, węglowodany, tłuszcze i witaminy (zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka). Posiłki mają być zdrowe, smaczne i różnorodne uwzględniając sezonowość niektórych potraw. To właśnie okres przedszkola jest czasem, kiedy dzieci powinny nauczyć się zdrowo jeść. Przyzwyczajenie do posiłków spożywanych w okresie dzieciństwa pozostaje na całe dorosłe życie i procentuje dobrym zdrowiem na lata.
Kiedy dziecko rano wstanie,
najpierw musi zjeść śniadanie,
kromkę chleba z świeżym jajkiem
Na obiadek zalewajkę,
drugie danie:
schab pieczony, ogóreczek pokrojony
i ziemniaczki z sosem zdrowym,
nie kupionym, lecz domowym.
Kompot z śliwką lub z jabłuszkiem,
po obiedzie przegryź gruszkę
(a gdy mięsa nie jesz wcale,
to fasolę włóż na talerz).
Na kolację,
tuż przed spaniem,
nie jedz tyle co na śniadanie,
coś lekkiego, może płatki
zastanówcie no się, dziatki.

Pierwszy dzień w Przedszkolu

,,Najtrudniej jest pierwszy raz wyfrunąć z gniazdka..’’
.. . więc pomóżmy naszym pociechom najlepiej jak potrafimy ułatwić start w samodzielność. Rodzice przede wszystkim powinni być świadomi, że dziecku w przedszkolu nic złego nie grozi, nikt go tam nie chce skrzywdzić, ponadto przedszkole jest miejscem gdzie dziecko szybciej rozwija swoją sprawność, nabywa umiejętności, które pozwolą mu na lepszy start w kolejny etap życia, jakim jest szkoła. Co robić a czego nie wolno robić:
 • Dajmy rano dziecku czas na spokojne wstanie z łóżka, nie wprowadzajmy atmosfery nerwowości.
 • Utwierdzajmy nasze dziecko w przekonaniu że jest mądre, odważne, że jesteśmy z niego dumni, znajdźmy takie argumenty, które zmotywują go pozytywnie i utwierdzą w poczuciu własnej wartości.
 • Przy pożegnaniu rodzic powinien być pogodny, uśmiechnięty nie powinien okazywać smutku, niepokoju (dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami) Pożegnanie powinno być krótkie.
 • Rozmawiajmy z dzieckiem o pobycie w przedszkolu tak jakby to była jego praca, doceńmy jego wysiłek i mówmy mu o tym.
 • Każdy rodzic ma wątpliwości, niepokoi go wiele rzeczy i to jest zrozumiałe, na wiele godzin jest pozbawiony kontroli nad dzieckiem, ale nie należy rozmawiać o tych wątpliwościach przy dziecku.
 • Nie wolno zaglądać po pożegnaniu do sali, by sprawdzić czy dziecko się bawi. Jeśli nasza pociecha to zauważy, resztę dnia spędzi przy drzwiach, bo skoro mama zajrzała raz, to może jeszcze raz zajrzy.
 • Do przedszkola nie dajemy dziecku słodyczy (ma przecież zapewnione posiłki) jeśli już chcemy dać, np. cukierki – wtedy w takiej ilości, aby wystarczyło dla wszystkich dzieci w grupie
 • Jeżeli dziecko przynosi zabawkę z domu (oprócz zabawek militarnych ) musimy liczyć się z tym (i odpowiednio uprzedzić dziecko), że zabawka może ulec uszkodzeniu
 • Nie należy ulegać maleństwu, jeżeli płacze, tupie nogami i chce zostać w domu  „jeszcze tylko dziś" - to tylko próba sił. Jeżeli dziecko wymusi pozostanie w domu, rodzic przegrał a sytuacja będzie się powtarzać.
 • Nie przedłużajmy weekendowego pobytu u babci to wydłużać będzie adaptację dziecka do przedszkola.
 • Kochani rodzice najważniejszymi warunkami adaptacji dziecka do przedszkola jest wasza miłość do niego, o której dziecko musi wiedzieć oraz przekonanie dziecka, że zawsze, absolutnie zawsze będzie odebrane z przedszkola, że nikt nie zostawia go na długo , by dziecko przekonało się o tym musi wielokrotnie przeżyć rozstania i szczęśliwe powroty do domu. Trzeba nam dorosłym uzbroić się w cierpliwość i wyjątkową delikatność w tym okresie.
 • Stanowczość rodziców to najważniejsza kwestia.
 Pamiętaj, że nawet jeśli znajdziesz idealne przedszkole i dobrze przygotujesz dziecko, i tak Twój maluch ma prawo wyrażać sprzeciw i niezadowolenie - w końcu w jego życiu zaszła radykalna zmiana i potrzeba czasu, aby ją zaakceptował. Jeśli przetrwacie pierwszy miesiąc, dalej będzie już z górki i tylko patrzeć jak Twój maluch z przejęciem opowie Ci o swych pierwszych przyjaźniach, z dumą pokaże zdjęcia z Balu Karnawałowego, a Tobie ze wzruszenia zakręci się łza w oku na występach z okazji Dnia Matki !